İlk 1000’de ki Üniversitelere Direk Denklik Var mı?

YÖK yönetmeliğinin 7. 8. ve 9. maddeleriyle ilk 1000’de ki üniversitelere direk denklik verilip verilmediğine dair açıklama yapmıştır.

Maddeleri ve açıklamalarını aşşağıya doğru inerek okuyabilirsiniz. Şimdi sizlere ilk 1000’de okuyup denklik başvurusu yapan birine YÖK tarafından gelmiş bir maili göstermek istiyorum.

 


Gelen mailden de görüldüğü üzere YÖK kesinlikle ilk 1000 de ki üniversitelere denklik vermiyor. İlk 1000 de okusanız dahi YÖK ün denklik şartlarını karşılamanız gerekmektedir. Aşşağı da maddeleri görebilirsiniz.


MADDE 7 – (1) Denklik başvurusunda bulunanlara başvurunun alındığına dair tarih ve sayı
içeren alındı belgesi verilir. Başvuruda eksik belgeler var ise tamamlanması istenir.
(2) Yönetmelikte öngörülen belgelerle yapılan diploma denklik başvurusunun ön incelemesi 8
inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hususlara uygunluk yönünden denklik birimi
elemanları tarafından yapılır ve bir ön inceleme raporu hazırlanarak Komisyona sevk edilir. Diploma
denklik incelemesi Komisyonca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, ikinci fıkrası ve 9 uncu
maddelerine uygunluk yönünden yapılır. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan
rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
İnceleme ve değerlendirme usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Başvurular aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde incelenir:
a) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın
bulunup bulunmadığı,
b) Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,
c) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet
gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon
ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması
halinde; denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal
kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk
yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir
program bulunmuyor ise bu bentte sayılan diğer şartların sağlanması halinde eğitim düzeyi açısından
Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı incelenir, unvan kullanılması gerektiği durumlarda
Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesi gereğince inceleme yapılır.
(2) Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili
anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer
belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru
sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede
belirtilen belgeler dışında da bilgi ve belge istenebilir.
İnceleme sonucu yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Yapılan inceleme sonucunda;
a) Diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum
olduğu, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim
düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye göre ön lisans denklik belgesi,
lisans denklik belgesi veya yüksek lisans denklik belgesi verilir.
b) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının kılavuzda yer alan
programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin
alacakları diplomalara 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak inceleme
sonucunda denklik belgesi verilir.
c) Mezun olunan lisans programının Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu
görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Türkiye’deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi
tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri halinde denklik belgesi verilir.
Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları,
tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler Komisyonca belirlenir. Bu
amaçla gerektiğinde konunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar kurulabilir.
ç) Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda,
başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur.
1) (Değişik:RG-19/2/2013-28564) Seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken
en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik olup, başarılı olabilmek için gereken asgari puan Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir. Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca
belirlenecek üniversitelerin ilgili birimleri veya ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen
tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılır.
2) Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki
yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı
olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan
edilir.3) Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemlerinde: Yapılan denklik incelemesi sonucunda
eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması
gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde
oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyetini ispat etmesi sonucunda denklik belgesi verilir. Yapılan
denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer
programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunanların ise Kurulca belirlenecek
eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerin ve eksik olan sürenin tamamlatılarak mesleki bilgiyi ölçen
bir sınavın Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir heyet tarafından yapılması
sonucunda denklik belgesi verilir.
4) Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken, alan bilgisi yetersiz görülenler
seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitiminin
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek
bu belgenin üzerine “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi
düzenlenebilmesi için, ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında
başarılı olması gerekmektedir.” şeklinde şerh konulur. Seviye tespit sınavında başarılı olanların
denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi
verilir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat
programları, bu dillerin öğretmenlik programları ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan
diplomaların denklik işlemi, mezun olunan program ülkenin ana dili ile aynı değil ise başvuru sahibinin
mezun olduğu programla ilgili yabancı dilde KPDS sınavından yüz üzerinden en az (70) puan veya
uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması şartı aranır.
e) Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk
yükseköğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek
suretiyle reddedilir.
f) Diploma alınan programın Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmez.
g) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait
olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 

Kaynak: Tıkla

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir